Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen gedaan door LEROUGE EN VERT,  en op alle overeenkomsten waarbij LEROUGE EN VERT partij is.

1.2. De klant bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de voorwaarden van de klant.

1.3. Elke uitzondering op onderhavige voorwaarden moet door LEROUGE EN VERT schriftelijk worden goedgekeurd. Indien wordt afgeweken van één of meerdere clausules, blijven de ongewijzigde clausules onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen, offertes, enz. van LEROUGE EN VERT binden LEROUGE EN VERT niet zolang zij niet schriftelijk door de directie van LEROUGE EN VERT zijn bevestigd.

2.2. Indien LEROUGE EN VERT optreedt als gemandateerde in naam en voor rekening van een fabrikant of derde, wordt elke overeenkomst afgesloten onder opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring van de fabrikant of derde. De algemene en bijzondere voorwaarden van de fabrikant of derde zijn in dat geval onverkort van toepassing, voor zover deze niet strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden.

2.3. Vermeldingen op illustraties, brochures, catalogi, tekeningen, foto’s, enz. zijn informatief en verbinden LEROUGE EN VERT niet. In geen enkel geval kunnen fouten, afwijkingen of onjuistheden aanleiding geven tot klachten, prijsverminderingen of aansprakelijkheid van LEROUGE EN VERT.

2.4. LEROUGE EN VERT heeft het recht om bij bestelling een voorschot te vragen van de klant.

Artikel 3 – Aanvaarding

3.1. De ondertekening “voor ontvangst” van een leveringsbon door de klant houdt de invaarding in van het geleverde materiaal en de conformiteit van de levering. De klant moet het materiaal bij ontvangst controleren.

3.2. Elke klacht met betrekking tot het geleverde materiaal dient binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan LEROUGE EN VERT.

3.3. Gebruik van het materiaal houdt aanvaarding van het materiaal in.

Artikel 4 - Prijzen

4.1. Alle vermelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW.

4.2. Transportkosten en kosten voor (de)montage zijn niet inbegrepen.

4.3. De vermelde prijzen kunnen steeds éénzijdig door LEROUGE EN VERT worden gewijzigd bij prijsstijgingen van de fabrikanten en leveranciers, marktschommelingen en wijzigingen van douanetarieven, taksen, belastingen en heffingen van welke aard dan ook.

Artikel 5 – Termijnen, levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1. Alle leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden LEROUGE EN VERT niet. LEROUGE EN VERT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade voor laattijdige of onjuiste levering.

5.2. Indien het bestelde materiaal niet meer voorradig of defect zou zijn, behoudt LEROUGE EN VERT zich het recht voor om aan de klant een alternatief aan te bieden. In geen geval zal LEROUGE EN VERT enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

5.3. Bij levering vindt de overdracht van alle risico’s verbonden aan het materiaal plaats. LEROUGE EN VERT is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan het materiaal na levering.

5.4. In geval van overmacht behoudt LEROUGE EN VERT zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde duur op te schorten. Indien de overmacht leidt tot definitieve onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst, dan zal de overeenkomst van rechtswege ten einde lopen zonder dat er enige schadevergoeding

verschuldigd zal zijn.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Bij gebrek aan vermelding op de factuur is de factuur contant betaalbaar, altijd op de zetel van LEROUGE EN VERT.

6.2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag brengt dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan 10 % met zich mee, alsmede een forfaitair verhogingsbeding gelijk aan 10%, met een minimum van 100,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

Artikel 7 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

7.1. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht.

7.2. De Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Artikel 8 – Garanties

8.1. De garantieperiode die LEROUGE EN VERT aanbiedt voor constructiefouten van nieuwe goederen is gelijk aan de garantieperiode gewaarborgd door de fabrikant/producent. De garantie gaat in vanaf levering.

8.2. Tweedehands materiaal en verbruikbare goederen worden verkocht zonder garantie, behoudens andersluidend

beding.

8.3. Elke garantie vervalt indien het materiaal of onderdelen ervan tijdens de garantieperiode zouden worden toevertrouwd aan derden voor gebruik, onderzoek, herstelling of vervanging. De garantie vervalt in geval van overdracht van het materiaal door de klant aan een derde. Elke vorm van garantie vervalt in geval van abnormaal gebruik, niet-conform gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden, gebrekkig onderhoud, nalatigheid of onzorgvuldigheid.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en einde overeenkomst

9.1. Bij gebreke aan volledige betaling van de factuur op de vervaldag, of wanneer de klant in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen na te leven, heeft LEROUGE EN VERT de keuze om hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij na ingebrekestelling en een termijn van 8 dagen, zich te beroepen op de van rechtswege ontbinding van de overeenkomst op basis van onderhavig uitdrukkelijk ontbindend beding, onverminderd het recht op schadevergoeding. Indien LEROUGE EN VERT zich beroept op het uitdrukkelijk ontbindend beding, heeft zij het recht om het materiaal onmiddellijk terug te nemen, ongeacht waar het zich bevindt, op kosten van de klant.

9.2. Het verkochte materiaal blijft uitsluitend eigendom van LEROUGE EN VERT zolang de klant niet is overgegaan tot volledige betaling van de factuur.

9.3. Zolang de klant nog facturen onbetaald laat, mag het materiaal niet vervreemd worden, in pand worden gegeven of op enige manier aan een derde in gebruik worden gegeven. Het is de klant tevens verboden het materiaal onroerend te maken door incorporatie of het te monteren op, te integreren in of op enige manier te vermengen met ander materiaal of andere roerende goederen.

9.4. Indien de klant een bestelling annuleert, is er een schadevergoeding van minstens 20 % verschuldigd, onverminderd het recht van LEROUGE EN VERT om meer schadevergoeding te eisen, indien bewezen.

...

Webshop powered by Marcando